Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce?

Zgodnie z definicją, działalność gospodarcza w Polsce to: „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, jest nią również poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły”. Tak o działalności gospodarczej mówi polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast polska ustawa o swobodzie działalności gospodarczej o działalności gospodarczej mówi, że: „za działalność gospodarczą uznaje się zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, która wykonywana jest w sposób zorganizowany i ciągły”. Na wstępie warto też wspomnieć, kto to według definicji jest polski przedsiębiorca. Według polskiej ustawy, przedsiębiorca jest to osoba fizyczna lub osoba prawna a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, – wykonująca działalność gospodarczą we własnym imieniu. Za przedsiębiorców uznawani są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce

Najpopularniejszą formą prowadzenia firmy w Polsce od zawsze jest indywidualna działalność gospodarcza lub też inaczej zwana jednoosobowa działalność gospodarcza. Założenie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce nie wymaga posiadania żądnego kapitału początkowego, kapitału zakładowego czy też innych form kapitału wnoszonego przy rejestracji firmy. Założenie firmy w Polsce wymaga jedynie złożenia druku CEIDG-1, wraz z załącznikami, jeżeli zgłaszamy więcej informacji, do właściwego miejscowo Urzędu Miasta i Gminy (właściwego miejscowo według miejsca zamieszkania), aby uzyskać wpis do tak zwanej Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Czynność ta nie podlega również żadnej opłacie, jest całkowicie darmowa.

Główne cechy jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce:

  • niskie koszty rejestracji działalności gospodarczej w Polsce;
  • szybka procedura zarówno rejestracji jak i likwidacja działalności gospodarczej w Polsce;
  • brak obowiązku posiadania jakiegokolwiek kapitału początkowego czy też kapitału zakładowego;
  • osobista odpowiedzialność właściciela firmy za wszelkie należności i zobowiązania wynikłe z prowadzenia działalności gospodarczej;
  • osobiste prowadzenie spraw firmy i osobista reprezentacja;
  • proste formy prowadzenia księgowości firmy w Polsce;
  • duży wybór form opodatkowania firmy w Polsce takie jak podatek według skali podatkowej, podatek liniowy, ryczałt lub też karta podatkowa.