Spółka z o.o. w Polsce jako sposób na polską wizę dla obywatela Ukrainy

Obywatel Ukrainy, który prowadzi w Polsce działalność gospodarczą poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, może ubiegać się o wizę do Polski na podstawie prowadzenia wspomnianej działalności gospodarczej.

Poza podstawowym kompletem niezbędnych dokumentów do uzyskania wizy w Polsce, w konsulacie Polski należy przedłożyć dokumenty, które potwierdzają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, na przykład w przypadku spółek z o.o. dokument jakim jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Może to być także potwierdzona notarialnie umowa spółki z o.o. bądź też choćby zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami w Polsce.

Należy jednak pamiętać, że wiza do Polski nie może być wydana w związku z planami obywatela Ukrainy prowadzenia działalności gospodarczej poprzez spółkę z o.o. w Polsce, chyba że obywatel Ukrainy udowodni swój plan i wykaże konieczność wyjazdu do Polski w celach związanych z tą działalnością gospodarczą. W takim wypadku, to konsul będzie decydował, czy przedstawione dowody są wystarczające, aby wydać wizę. Z założenia w pierwszej kolejności rejestruje się spółkę z o.o. dla obywatela ukraińskiego a następnie dopiero wnosi się w Konsulacie o wizę dla obywatela ukraińskiego.

Należy też mieć na uwadze, że zestaw dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wizę może różnić się w zależność od urzędu konsularnego RP na Ukrainie. Przed złożeniem wniosku o wizę w Polsce zalecany jest więc kontakt z właściwym urzędem konsularnym Polski na terenie Ukrainy w celu uzyskania pełnej informacji o procedurach i dokumentach niezbędnych do uzyskania wizy w Polsce.

Spółka z o.o. w Polsce sposobem na zezwolenie na pobyt czasowy dla obywatela Ukrainy

Ukrainiec przebywający w Polsce i prowadzący działalność gospodarczą poprzez swoją spółkę z o.o. może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Ukraińcy, ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą tylko w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ukrainiec, wykonujący lub zamierzający wykonywać pracę w utworzonej przez siebie spółce z o.o. musi wykazać, że działalność tej spółki z o.o. jest lub będzie korzystna dla gospodarki polskiej czyli na przykład musi wykazać, że przyczynia się ona do wzrostu inwestycji w Polsce, transferu technologii do Polski, wprowadzania korzystnych innowacji do Polski lub tworzenia nowych miejsc pracy w Polsce i przedstawić potwierdzające te fakty dokumenty. W praktyce istotnym kryterium potwierdzającym ten fakt jest udokumentowane zatrudnianie przez obywatela Ukrainy w swojej spółce z o.o. przynajmniej dwóch obywateli polskich.