Obywatele Ukrainy mogą zakładać i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak Polacy. Oznacza to, iż mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. Aby obywatel Ukrainy mógł w Polsce otworzyć jednoosobową firmę, musi spełnić jeden z wymienionych poniżej warunków:

 1. Muszą posiadać zezwolenie na pobyt stały w Polsce;
 2. Muszą posiadać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. Muszą posiadać zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny obywatela Ukrainy w celu połączenia z rodziną;
 4. Muszą posiadać zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, udzielonego przez inne niż Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli taka osoba uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce;
 5. Muszą posiadać zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny obywatela Ukrainy, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, przyznany przez inne państwo niż Polska, i który uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce, jeżeli taki członek rodziny przebywał z obywatelem Ukrainy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i chce razem z nim przebywać w Polsce;
 6. Muszą posiadać zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce;
 7. Muszą posiadać zezwolenie na pobyt czasowy i pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem Polski mieszkającym w Polsce ;
 8. Muszą posiadać status uchodźcy;
 9. Muszą posiadać ochronę uzupełniającą;
 10. Muszą posiadać zgodę na pobyt tolerowany;
 11. Muszą korzystają w Polsce z ochrony czasowej;
 12. Muszą posiadać ważną Kartę Polaka.

Pozostali obywatele Ukrainy, którzy nie zostali wymienieni powyżej (na przykład ci, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy, czy też ci, którzy przebywają jeszcze na terytorium Ukrainy), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki z o.o..